Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

AYDINLATMA BEYANI

Pierre Fabre İlaç A.Ş. ve Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 

 

1.    İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

•    Kimlik (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, sağlık meslek mensupları)
•    İletişim (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, sağlık meslek mensupları)
•    Lokasyon (çalışan ve stajyer)
•    Özlük (çalışan, stajyer ve tedarikçi çalışanı)
•    Hukuki işlem (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
•    Müşteri işlem (müşteri ve potansiyel müşteri)
•    Fiziksel mekan güvenliği (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    İşlem güvenliği (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    Risk yönetimi (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    Finans (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri)
•    Mesleki deneyim (çalışan, stajyer ve çalışan adayı, tedarikçi)
•    Pazarlama (müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi)
•    Görsel ve işitsel kayıtlar (çalışan, stajyer, ziyaretçi, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
•    Değer Aktarımı Bilgileri (Sağlık meslek mensupları)
•    Dernek üyeliği (müşteri)
•    Sağlık bilgileri (çalışan, stajyer, müşteri, tedarikçi çalışanı)
•    Ceza mahkumiyeti (çalışan, stajyer, tedarikçi çalışanı)

 

2.    Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:

a)    İş ilişkisinin sevk ve idaresi,
b)    Sözleşme/iş ilişkisinin kurulması veya ifası, 
c)    Şirketimizin mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 
d)    Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması, 
e)    İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi,
f)    Uzaktan iletişim araçları kullanılarak (örn. telefon, e-mail, görüntülü çağrı vb. sair teknolojik araçlar) kullanılarak tarafınıza yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
g)    Sağlık meslek mensuplarının Şirket tarafından düzenlenen elektronik bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarına katılabilmesi, bu konuda onaylarının olması halinde değer aktarımlarının yapılabilmesi,
h)    Global raporlama yapılabilmesi.

 

3.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Aşağıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dahil) ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz. 

Buna ek olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında seyahat ve organizasyon şirketleri dahil hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, global raporlama yapılabilmesi için ve diğer sebeplerle yurt içi/yurt dışında bulunan grup şirketlerine kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İlaveten, Şirketimiz yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; kişisel verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır.  

 

5.    Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 

6.    Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi; yazılı olarak Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No: 5 Kat: 11 34768 Ümraniye - İSTANBUL adresine veya https://www.pierre-fabre.com.tr/tr/contacts.html linkinden ulaşabileceğiniz İrtibat Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz.